Dozvole za rad

 

Informacija o proceduri za izdavanje potvrda o članstvu u UOTS i dozvola za rad  sportskim stručnjacima-trenerima u oblasti odbojkaškog sporta

 

Procedura podrazumeva:

1 - Procedura za dobijanje potvrde o članstvu u UOTS, koju izdaje UOTS, podrazumeva kompletiranje sledeće dokumentacije:

1.1 – popunjena i potpisana pristupnica (obrazac pristupnice)

1.2 – uplata članarine za tekuću takmičarsku sezonu shodno rangu takmičenja (detaljnije)

1.3 – dve fotografije (1 za arhivu, a druga ukoliko je neophona izdrada nove trenerske ligitimacije)

1.4 – diploma o stečenom zvanju (iz oblasti sporta-za trenere)

Kompletirana dokumentacija za izdavanje potvrde o članstvu dostavlja se Udruženju odbojkaških trenera Srbije dostavlja na adresu: Terazije 35/III, 11000 Beograd.

 

2 - Procedura za dobijanje dozvole za rad koju izdaje OSS podrazumeva kompletiranje sledeće dokumentacije:

2.1 – popunjen i potpisan zahtev za izdavanje dozvole za rad (obrazac zahteva)

2.2 – jedna fotografija

2.3 – dokumenata iz člana 7. i 8. Pravilnika o dozvoli za rad sportskih stručnjaka-trenera u oblasti odbojkaškog sporta: overena kopija dipolome o stečenom zvanju (iz oblasti sporta-za trenere), potvrda o stečenom iskustvu kao prvog trenera seniorske ekipe jedne ili tri godine u zavisnosti od nivoa tražene dozvole za rad (detaljnije)

2.4 – potvrda o članstvu u Udruženju odbojkaških trenera Srbije

2.5 – potvrda da je trener zdravstveno sposoban za obavljanje stručnog rada u sportu

Jedan od dokumenata potrebnih za podošenje zahteva za izdavanje dozvole za rad je POTVRDA da je trener zdravstveno sposoban za obavljanje stručnog rada u sportu, a propisala je Zdravstvena komisija OSS: Zdravstveni pregled za trenera podrazumeva Lekarsko uverenje za zaposlenje-rad sa decom, i mora da obuhvati Opšti internistički pregled i Psihološki profil, koji može biti obavljen u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije ili bilo kom dispanzeru za mecždicinu rada u zdravstvenim ustanovama u Srbiji.

2.6 – potvrda o uplati naknade za administrativne troškove

Administrativna taksa za izdavanje trogodišnje dozvole za rad iznosi 6.000,00 RSD i uplaćuje se na tekući račun UOTS.

Platilac: Prezime i ime, adresa
Svrha uplate: Administrativna taksa za izdavanje dozvole za rad
Primalac: Udruženje odbojkaških trenera Srbije, Beograd, Terazije 35/III
Iznos: 6.000,00 dinara
Račun primaoca: 200-3007410101862-47 Banka Poštanska štedionica

Kompletirana dokumentacija za izdavanje dozvole za rad dostavlja se Komisiji za izdavanje dozvola za rad Odbojkaškog saveza Srbije na adresu: Terazije 35/II, 11000 Beograd.

 

OBNOVA DOZVOLA ZA RAD

Obaveštavamo sve trenere, kojima 01. oktobra 2022.godine ističe Dozvola za rad, da je u toku obnova istih.

Treneru/statističaru se može obnoviti dozvola ukoliko dostavi sledeću dokumentaciju:
- popunjen Zahtev za obnovu Dozvole za rad koji se nalazi u prilogu ovog e-maila
- prisustvo na 4 seminara u prethodne 3 godine/sezone ( 2019, 2020 i 2021)*
- izmirene članarine u prethodne 3 godine
- potvrda o uplati naknade za administrativne troškove**

Otvaranje PDF fajla se radi isključivo preko kompjutera (koristi se Adobe Acrobat, Google Chrome ili Microsoft Edge). Nakon završenog popunjavanja dokument sačuvati pod prezimenom i imenom trenera koji aplicira za obnovu (primer: petrovicpetar.pdf). Popunjen pdf dokument poslati na e-mail uotsrbije@gmail.com zajedno sa informacijama o izvršenoj uplati (skenirana uplatnica / print screen mobilnog plaćanja / ostali detalji o uplati)
Nije potrebno dostavljati lekarski pregled kod obnove Dozvola za rad!
Važna napomena: od ove godine rok važenja izdate dozvole za rad će se vezivati za sezonu, pa će važiti od 01.07.2022. do 31.06.2025. godine. Svi treneri koji su međuvremenu završili dodatne kurseve ili visoke škole, zbog čega bi trebalo da im se promeni kategorija u odnosu na prethodnu DzR, dužni su da pošalju overenu kopiju pomenute diplome na adresu UOTS.
* 4 poludnevna odbojkaška seminara ili 3 celodnevna (Treneri za pobede). Dva seminara sa opštom sportskom tematikom mogu zameniti maksimalno jedan poludnevni seminar. Prisustva na seminarima koje ste odabrali u okviru padajućeg menija će biti proveravani u okviru naše baze. Ukoliko bude problema u vezi bilo kog seminara bićete kontaktirani putem e-maila. Prisustvo na online seminarima je detaljno zabeleženo zajedno sa ukupnim vremenom prisustva (u minut!).
** Administrativna taksa za izdavanje trogodišnje dozvole za rad iznosi 6.000,00 RSD i uplaćuje se na tekući račun Udruženja odbojkaških trenera Srbije:

Uplatilac: Prezime i ime, adresa
Svrha uplate: Taksa za obnovu dozvole za rad
Primalac: Udruženje odbojkaških trenera Srbije, Terazije 35/III, Beograd
Iznos: 6.000,00 dinara
Poziv na broj: broj prethodno izdate Dozvole za rad
Račun primaoca: 200-3007410101862-47 Banka Poštanska štedionica

Jednostavnim skeniranjem QR koda koji se nalazi iznad možete izvršiti plaćanje putem aplikacije mobilnog bankarstva.

NBS IPS QR

Molimo sve trenere da uplaćuju takse i članarine lično, kao fizička lica, zbog lakše evidencije uplata.

UOTS ne izdaje profakture!

Ukoliko klub izvrši uplatu u ime trenera dužan je da kancelariji UOTS pošalje e-mail sa potrebnim podacima za izdavanje računa (datum uplate, naziv kluba, adresa, PIB i matični broj kluba, ime i prezime trenera za koga je uplaćeno, kao i broj trenerske legitimacije. Račun će biti poslat na prijavljeni e-mail nakon svih seminara i licenciranja za lige (u decembru!).
Uplate od strane klubova gde nema nikakve naznake za koga je uplaćeno će biti vraćene uplatiocu nazad na račun.
Rok za izdavanje Dozvole za rad je minimum 2 nedelje od datuma prijema kompletne dokumentacije.
Nakon tog roka spisak izdatih dozvola možete proveriti na sajtu Odbojkaškog saveza Srbije:
https://ossrb.org/dokumenta.html pod nazivom „Spisak izdatih Dozvola za rad“.

Primer uplatnice:

Primer uplatnice

Za sve dodatne informacije možete pisati na e-mail uotsrbije@gmail.com.

S poštovanjem,
Udruženje odbojkaških trenera Srbije

Beograd, 19.08.2022.

Del.broj. 40/2022