Istorijat Udruženja odbojkaških trenera Srbije

Početak organizovanja strukovnog udruženja odbojkaških trenera datira iz 1980-tih godina kada su formirane trenerske komisije kao organi Odbojkaškog saveza Jugoslavije. Udruženje odbojkaških trenera je ozvaničilo svoju organizaciju 1996. godine osnivanjem Udruženja odbojkaških trenera Jugoslavije.

Početak rada Udruženja obeležio je veliki doprinos članova prvog Izvršnog odbora Udruženja: Lazar Grozdanović - predsednik, Laslo Lukač, dr Bogdan Sretenović i Veselin Vuković. Generalni sekretar Udruženja bio je Branislav Moro.

Neposredno po osnivanju Udruženje je, na inicijativu Lasla Lukača, započelo kampanju za usavršavanje i dalje školovanje svih odbojkaških trenera na teritoriji Jugoslavije. Organizovani su kursevi, u saradnji sa Fakultetom za fizičku kulturu (danas Fakultet za sport i fizičko vaspitanje), Beograd, kao i seminari i predavanja. Trenerima je, takođe, omogućen i rad sa reprezentativnim selekcijama u okviru Odbojkaškog saveza Jugoslavije i republičkim savezima.

Udruženje je bilo pokretač inicijative da Klubovi koji se takmiče u okviru Prvih saveznih liga angažuju profesionalne trenere sa svim pravima i obavezama koje iz ovog angažovanja proizilaze.

Od samog osnivanja Udruženja uspostavljena je tradicija organizovanja seminara za trenere u najvišem rangu takmičenja. Seminari se održavaju u toku septembra – početkom oktobra, u zavisnosti od kalendara takmičenja i reprezentativnih obaveza nacionalnih selekcija. Cilj održavanja seminara je da se članovi Udruženja podstaknu na dalje usavršavanje ali i razmenu iskustava o aktuelnim pitanjima u odbojkaškoj igri.

U skladu sa promenama na državnom nivou 2002. godine Udruženje odbojkaških trenera Jugoslavije se preregistrovalo u Udruženje odbojkaških trenera Srbije i Crne Gore.

Na Izbornoj skupštini UOTSCG 2002. godine mandat predsednika Udruženja poveren je Zoranu Gajiću, pored njega članovi Predsedništva Udruženja su bili dr Bogdan Sretenović, Goran Nešić, Darko Zakoč i Slobodan Galešev. Za sekretara Udruženja je imenovan Aleksandar Petrović. Formirane su i Komisije za unapređenje, edukaciju, pravila i propise, skauting i statistiku i registraciju i licence.

U 2004. godini usvojen je i Pravilnik o kategorizaciji trenera i Pravilnik o licenciranju trenera.

Od takmičarske sezone 2004/2005 Udruženje je dalo predlog Odbojkaškom savezu Srbije i Crne Gore, Odbojkaškom savezu Srbije, Odbojkaškom savezu Crne Gore i Udruženju Odbojkaških klubova saveznih liga (sada Udruženju prvih liga) da se počne sa vođenjem zvanične statistike na utakmicama u najvišem rangu takmičenja. Iste godine su uvedeni i obavezni seminari za statističare. U periodu od 2004. do 2008. godine pored rada na osposobljavanju statističara, Udruženje je vodilo i objavljivalo statistiku sa utakmica u najvisem rangu takmičenja na svom zvaničnom sajtu. Nosioci projekta su bili Ljubomir Mrđenović i Aleksandar Petrović. 2008. godine Odbojkaški savez Srbije preuzima ovaj projekat i obezbeđuje svim klubovima Superlige Data Volley Light verziju programa, a 2009. i kompjutere za vođenje zvanične statistike na Superligaškim i Kup utakmicama u Srbiji. Ovim se srpska odbojka svrstala među nekolicinu zemalja u svetu koje su uvele moderan pristup u praćenju odbojkaških utakmica. Prisustvo seminarima je i dalje jedan od uslova za sticanje licence za rad u Klubovima za nastupajuću takmičarsku sezonu, kako za trenere tako i za statističare.

U okviru Udruženja od 1996. godine rade i skauti koji su značajno doprinosili usavršavanju mlađih trenera i skauta. Od 2012. godine zvanično je formirana Skautska komisija UOTS u sledećem sastavu S. Joksimović, Predsednik, N. Osmankač, D. Cvetković, A. Cvetković, članovi.

U toku dugogodišnjeg rada Udruženje odbojkaških trenera je nastojalo, da u skladu sa mogućnostima, uputi svoje članove da prisustvuju seminarima i vrhunskim takmičenjima radi praćenja, usavršavanja i pomoći reprezentativnim selekcijama. Udruženje je za potrebe svojih članova pokrenulo izdavanje edukativnog materijala. Posebna pažnja posvećivana je praćenju stručne literature iz oblasti fizičke pripreme i odbojkaške tehnike i taktike i domaćih i stranih izdavača koja su prevođena i obrađivana za potrebe Udruženja.

Udruženje je u dosadašnjem radu izdalo određeni broj DVD izdanja.

Od 2005. godine, uvedeni su i obavezni seminari na regionalnim nivoima. Organizovanjem republičkog i seminara na regionalnima omogućeno je stručno usavršavanje odbojkaških trenera i statističara na celoj teritoriji Republike Srbije.

Godine 2006. Udruženje je još jednom preregistrovano i od 24. juna 2006. godine funkcioniše kao Udruženje odbojkaških trenera Srbije. Na Izbornoj skupštini Udruženja aktuelnom Predsedništvu i predsedniku Zoranu Gajiću produžen je mandat za još četiri godine. Sekretar Udruženja je ostao Aleksandar Petrović. U toku ovog perioda Udruženje se suočavalo sa brojnim problemima u radu ali je zadržan kontinuitet aktivnosti koje su se odvijale i ulagani su napori za dalje ažuriranje baze podataka svih članova i koncepcije web strane Udruženja – www.uots.org.rs. Po isteku drugog mandata Zorana Gajića na mestu predsednika Udruženja nasledio je dr Bogdan Sretenović. Goran Nešić je izabran za potpredsednika a za članove Predsedništva izabrani su Zoran Gajić, Ratko Pavličević i Milorad Kijac. Za sekretara Udruženja imenovan je Zoran Nikolić. Ranije formirane Komisije zamenio je Stručni odbor na čelu sa Lazarom Grozdanovićem kao predsednikom. Izabrani članovi odbora su Zoran Gajić, Goran Nešić, Nedžad Osmankać, Milorad Kijac, Dejan Brđović, Darko Zakoč i Zoran Terzić. Članovi Komisije za registraciju i licence su Goran Nešić, Zoran Nikolić i Aleksandar Petrović. Za kontrolu zakonitosti rada Udruženja izabrani su članovi Nadzornog odbora Jovica Cvetković, predsednik, Lazar Grozdanović i Ratko Pavličević, članovi.

Od 2007. godine na inicijativu Udruženja, Odbojkaški savez Srbije je najpre, u saradnji sa Sportskom akademijom, Beograd a zatim i sa drugim akreditovanim visokoškolskim ustanovama organizovao stručno osposobljavanje trenera za zvanje: operativni trener odbojke – III stepen. Od tada pa zaključno sa 2016. godinom kroz ovaj program prošlo je preko 300 trenera.

Na osnovu Zakona o sportu i Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Udruženje odbojkaških trenera je u toku 2011. godine izvršilo usklađivanje zvanja odbojkaških trenera.
Udruženje po tradiciji svake godine po završetku takmičarske sezone proglašava najuspešnije trenere i dodeljuje plakete i diplome.